Archives

I SESJA: 13.30 – 15.10

13.30 – 13.50 Referat 1: Konferencja Naukowo-Techniczna (2015r.): Erozja wodna i metody zapobiegania jej skutkom - podsumowanie - dr inż. Edyta Kruk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 13.50 – 14.10 Referat 2: Susza na tle zmian klimatu - trendy i przewidywania - dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 14.10 – 14.30 Referat 3: System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce - prof. dr hab. Andrzej Doroszewski, IUNG – Puławy Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa 14.30 – 14.50 Referat 4: Możliwości przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie w kontekście ustawy Prawo Wodne - mgr inż. Tomasz Jurczyk, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 14.50 – 15.10 Referat 5: Gospodarcze i ekonomiczne skutki suszy w Polsce - dr inż. Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

II SESJA: 15.40 – 17.20

15.40 – 16.00 Referat 6: Skutki suszy w glebie - prof. dr hab. inż. Marek Ryczek, dr hab. inż. Sławomir Klatka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 16.00 – 16.20 Referat 7: Przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w krajobrazie rolniczym - prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, dr hab. inż. Tomasz Kowalik, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 16.20 – 16.40 Referat 8: Wpływ zabiegów agrotechnicznych na retencjonowanie wody w glebie - dr inż. Łukasz Borek, prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 16.40 – 17.00 Referat 9: Melioracje nawadniające na gruntach ornych w Polsce - prof. dr hab. inż. Roman Rolbiecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 17.00 – 17.20 Referat 10: Przeciwdziałanie suszy w  praktyce na przykładzie Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego ,,Agromax’’ sp. z o.o. w Raciborzu – mgr inż. Henryk Kaliciak

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.