JAK PRZECIWDZIAŁAĆ SKUTKOM EROZJI?

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ SKUTKOM EROZJI?

Erozja wodna oraz możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na przeciwdziałanie temu problemowi, to tematy przewodnie konferencji naukowo-technicznej, pt. „Erozja wodna i metody zapobiegania jej skutkom” organizowanej w dniach 19-20 lutego w Szonowicach (k. Raciborza) przez firmę Agromax z Raciborza i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Erozja wodna to proces, w którym następuje wypłukiwanie i utrata najurodzajniejszych warstw gleby oraz składników pokarmowych, a w skrajnych przypadkach dochodzi nawet do deformacji powierzchni terenu – zwłaszcza pól uprawnych. Wynikiem tego negatywnego zjawiska są też duże straty gospodarcze, takie jak, np. niszczenie upraw poprzez wypłukiwanie materiału siewnego i doglebowych środków ochrony roślin, zalewanie domostw czy ulic naniesionymi warstwami błota. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia przede wszystkim na terenach o dużych nachyleniach oraz lessowym podłożu. W przypadku powiatu raciborskiego z problemem erozji wodnej najbardziej boryka się gmina Rudnik, stąd też właśnie na jej terenie, w miejscowości Szonowice, organizujemy konferencję poświęconą temu zagadnieniu – mówi Bogusław Berka, Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego „Agromax” z Raciborza. – Wyszliśmy z inicjatywą organizacji takiej konferencji, ponieważ spotykamy się z tym problemem na co dzień w praktyce rolniczej. W naszych warunkach erozja wodna jest naprawdę bardzo poważnym czynnikiem, wpływającym na ograniczenie efektywności prowadzenia gospodarstwa rolnego, szczególnie przy dużych areałach – dodaje B. Berka.

Erozja wodna, chociaż na mniejszą skalę przebiega właściwie w sposób ciągły, najbardziej jednak jest widoczna po intensywnych opadach.  – W naszym powiecie, jak i w całej Polsce każdy wie co to jest erozja, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie niesie ona za sobą zagrożenia dla terenów użytkowanych rolniczo. Dlatego, wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie postanowiliśmy zorganizować konferencję, podczas której eksperci – naukowcy i praktycy przedstawią metody zapobiegania jej skutkom – podkreśla B. Berka.

Konferencja, która odbędzie się 19-20 lutego zostanie podzielona na dwie części – prezentacyjną i dyskusyjną. – Jeśli pogoda dopisze, chcemy zaprosić słuchaczy w teren, aby zapoznali się ze skutkami działania erozji wodnej w naszym gospodarstwie, co łatwiej pozwoli zrozumieć treść poszczególnych wykładów – wyjaśnia organizator konferencji.

Swoje prezentacje zapowiedzieli: dr hab. inż. Romuald Żmuda, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który otworzy cześć teoretyczną konferencji swoim wystąpieniem pt.: „Krajobrazotwórcza rola erozji gleb – przyczyny i skutki zjawisk erozyjnych”. W dalszej kolejności prof. dr hab. Kazimierz Klima oraz dr hab. inż. Marek Ryczek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawią zagadnienia związane z metodami badania erozji oraz sposobami przeciwdziałania i zapobiegania jej skutkom. Dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przedstawi prezentację na temat gospodarczych i ekonomicznych skutków erozji w Polsce i na świecie. Dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie omówi problem osuwisk leśnych na fliszu karpackim, a mgr inż. Władysław Podłowski oraz mgr inż. Henryk Kaliciak przedstawią problemy erozji gleb na terenie gospodarstw: Kombinatu Rolnego Kietrz i Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego „Agromax” w Raciborzu.

W kolejnym dniu konferencji mgr inż. Marta Kot z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprezentuje praktyczne, ekonomiczne i prawne aspekty zabezpieczeń przeciwerozyjnych rzek i potoków górskich. Natomiast mgr inż. Piotr Chammas, przedstawiciel na Polskę szwajcarskiej firmy Geobrugg, zapozna słuchaczy z praktycznymi przykładami zabiegów przeciwerozyjnych. Mgr inż. Jerzy Wróblewski z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie przedstawi, zgromadzonym na konferencji producentom rolnym, mechanizmy pozyskiwania środków, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na zabiegi przeciwerozyjne i usuwanie skutków erozji wodnej. Mgr inż. Jerzy Motłoch z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego omówi możliwości finansowania działań zapobiegających procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych, w tym zabiegów przeciwerozyjnych ze środków budżetowych samorządu wojewódzkiego.
– Na konferencję zaprosiliśmy przedstawicieli z Urzędów Marszałkowskich woj. małopolskiego i śląskiego oraz Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego wymienionych województw, którzy pomogą nam wskazać, gdzie i na jakich warunkach można ubiegać się o pomoc w finansowaniu tych zadań. – mówi B. Berka.
Adresatem przedsięwzięcia są producenci rolni, głównie z powiatu raciborskiego oraz przedstawiciele województw małopolskiego i opolskiego.
Dwudniową konferencję naukowo-techniczną, pt. „Erozja wodna i metody zapobiegania jej skutkom” honorowym patronatem objęli: Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, Piotr Litwa – Wojewoda Śląski, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego, prof. dr hab. Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz mgr inż. Bogusław Berka – Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki Przedsiębiorstwa Rolno–Przemysłowego „Agromax” spółki z o.o. w Raciborzu.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.